resi-cnd-1000759-1925-Kalakaua-Ave-Pavilion-At-Waikiki-2807-Honolulu-HI-96815-MLS-1000759